Stages

Met ingang van vormingsjaar 2015 organiseren we ook voor initiatoren een stagemodule

In overleg met de federaties en op basis van de vernieuwde competentiematrix voor initiatoren hebben de Vlaamse Trainersschool en Badminton Vlaanderen beslist om vanaf dit jaar ook een stage in te richten voor het niveau initiator. Voor de opleidingsniveau's trainer B en Trainer A werden altijd al stages georganiseerd.

Voor initiator dus een primeur. Het stramien van de initiatorcursus werd dan ook aangepast en uitgebreid met een stagemodule (4)

141224_Initiator Badminton_Actief en goedgekeurd vanaf 01_01_2015: het cursustramien geeft een overzicht van de doelstellingen, de toelatingsvoorwaarden, vrijstellingen en de opleidingsonderdelen van het opleidinsgniveau.

Het doel van de stage is de kandidaat initiator kennis te laten maken met zijn werkveld en daarbij de nodige ondersteuning te geven. Deze ondersteuning gebeurt via de stagementor die aan een aantal voorwaarden dient te voldoen nl:

In het bezit zijn van de kwalificatie Initiator Badminton

Minimum 3 jaar ervaring hebben als Initiator Badminton

In staat zijn om de stagiair binnen jouw trainingssituatie te begeleiden op dit gewenste Initiatorniveau

 

Een generieke competentiematrix op initiatorniveau

Aan de hand van een universitair onderzoek op basis van een  bevraging van het werkveld werden 8 competenties geselecteerd voor trainers. Deze competenties werden uitgezet over 5 kerntaken die eigen zijn aan het profiel van een trainer. Een competentie is de eenheid van kennis over-  en de vaardigheid van een bepaald aspect van het training geven in combinatie met een correcte attitude.

Zo bv weet ik dat om goed te comuniceren ik ook actief moet kunnen luisteren en ik pas dit dan ook consequent toe. Bij de omgang met kinderen doe ik dit met een kindgerichte attitude aangepast aan de leefwereld van het kind.

In functie van het opleidingsniveau krijgen bepaalde zaken meer aandacht dan andere en daarom heeft elk opleidingsniveau zijn eigen competentiematrix.

 

Je kan kiezen tussen een duostage of een gewone stage

De kandidaten kunnen - maar dat is geen verplichting - per twee hun stage doen op één locatie. Dat noemen we een duostage. Je geeft dan na de oberservatie van je stagementor, om beurt training. Als je duopartner aan het werk is maak je daarvan een gerichte observatie die je achteraf bespreekt met hem/haar en met de stagementor.

Deze 'peer'evaluatie werkt erg verrijkend en stelt je bovendien in staat om met elkaar te overleggen over je ervaringen -  zie ook de competenties samenwerken in team, communiceren rond pedagogisch en didactisch handelen uit de competentiematrix.

 

Stagemodule initiator

In dit document vind je alle noodzakelijke info in verband met je stage. het omvat de omschrijving van de kijk- en de doestage en de wijze van evalueren. tevens krijg je een korte toelichting op de documenten die je dient te gebruiken tijdens je stage. Je kan die documenten apart downloaden via onerstaande  link 

Stagemodule_Badminton_150303_finaal

Bijlage1Stageformulier : een overzicht van je stage dat door de stagementor dient ondertekend te worden

Bijlage2Observatieverslagvandementor: in dit document maak je een chronologisch verslag van de les van de stagementor met je eigen bedenkingen zoals was is nieuw voor jou, wat leer je hieruit,  welke dingen zou je ook zo doen welke zou je willen wijzigen.

Bijlage3Observatieverslagvanmijnduopartner: in dit document som je positieve punten, aandachtspunten en mogelijke suggesties op voor je duopartner rond drie grote rubrieken nl: voorbereiding en inhoud, instructie en organisatie, de initiator en zijn methodes.

Bijlage4Trainingsvoorbereiding: het is belangrijk je training goed voor te bereiden en die op voorhand naar je stagementor door te mailen. Gebruik daarvoor dit model.

Bijlage5Slotreflectie: in dit document kijk je terug (reflecteren) op je volledige stage zowel de kijk- als de doestage. Je maakt voor jezelf uit wat je geleerd hebt uit deze stage.  Wat vind je belangrijk voor jezelf in de toekomst als beginnend trainer. 

Bijlage6EvaluatiedoordeStagementor: in dit document kan de stagementor zijn beoordeling geven betreffende jouw activiteit als lesgever, hoe de spelers reageerden, je inhoud en de doelen van de training en de methodes die je daarbij gebruikte.

Bijlage7Evaluatiestageportfolio: je stageportfolio is het geheel van alle bovenstaande documenten en dient bezorgd te worden aan de stagebegeleider meestan één van de docenten didactiek uit de cursus. Dit document is je eindbeoordeling voor de stage.

Om deel te kunnen nemen aan het praktijkexamen dien je te slagen voor je stage.