Integriteit

Badminton Vlaanderen wil dat iedereen op een kwaliteitsvolle, gezonde, ethisch verantwoorde en betaalbare manier kan badmintonnen. Wij willen hierbij een voorname rol spelen om elk kind, jongeren, volwassene de kans te geven om in een veilige omgeving hun hobby uit te oefenen. 

Daarom willen we als federatie onze clubs aanzetten om binnen dit thema preventief te handelen alsook te werken aan een eigen beleid. Badminton Vlaanderen wil in dit verhaal het voortouw nemen. Als eerste stap werd een aanspreekpunt integriteit aangesteld. Zij is het aanspreekpunt voor iedereen die vragen, vermoedens, klachten,... heeft in verband met ethische kwesties.

 

Aanspreekpunt Integriteit (API)

Bij de API kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding in verband met een vermoeden of klacht over fysieke of seksueel grensoverschrijfdend gedrag, pestgedrag of andere ethische kwesties. De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken. De federatie API voor Badminton Vlaanderen is Pieter-Jan Caestecker.

Zijn taken zijn:

  • Aanspreekpunt en eerste opvang: De API luistert naar het verhaal of de vraag van de melder, vormt zich een beeld van de situatie en geeft vervolgens informatie en advies of verwijst door. De API heeft discretieplicht met andere woorden gaat de API zeer zorgvuldig om met gevoelige informatie. 
  • Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing: De API neemt elke vraag of melding serieus. De API zal zich een beeld vormen van de situatie maar bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak van de API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding verwijst de API door naar deskundigen. 
  • Preventie en ondersteuning: De API zorgt samen met het bestuur voor de bekendheid van de functie binnen de federatie voor de sensibilisering van de leden omtrent het thema ethisch sporten. 
  •  

Het Vlaggensysteem

De sportsector heeft een laagdrempelig project uitgewerkt waarmee clubs aan de slag kunnen gaan om het toch wel delicate thema bespreekbaar te maken. Het zogenaamde vlaggensysteem "sport een spel met grenzen" is een handig instrument voor clubs, trainers en spelers. Via 6 criteria leer je seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Tal van voorbeeldsituaties worden voorgelegd en kan je beoordelen aan de hand van een groene, gele, rode of zwarte vlag. Elke kleur geeft een mogelijke reactie op elk van de situaties weer. Op de website van Ethics and Sport is het vlaggensysteem terug te vinden.

 

 

Nuttige links

  • Politie (melding/klacht): Een aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik of het indienen van een klacht kan bij de lokale politie. De politie staat in voor de eerste opvang. De politionele slachtofferbejegening kan u doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten. De politie is wettelijk verplicht om elk misdrijf te melden aan de Procureur des Konings. In een noodsituatie kan je de politie bereiken via het nummer 101.
  • Hulplijn 1712: Deze hulplijn is de lijn waar je alle vormen van geweld, misbruik en kindermishandeling kan melden. Het meldpunt luistert naar het verhaal van het slachtoffer, pleger, betrokkene of derde. Samen proberen ze de vraag van de beller duidelijk te krijgen en proberen ze de beller correcte informatie door te geven. Daarnaast schatten ze samen met jou de situatie in en verwijzen door. Indien het gaat om een levensbedreigende situatie contacteer dan het nummer 101.
  • Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW): Wanneer de betrokkenen bij een situatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik een volwassenen zijn, kan men voor advies en hulp tercht bij het CAW. 
  • Jongeren Advies Centrum (JAC) is onderdeel van het CAW en richt zich specifiek op jongeren. Bij het JAC kan elke jongere zijn verhaal kwijt. Hiermee gaat het JAC vervolgens aan de slag om de jongere te ondersteunen en zijn mogelijkheden te versterken. Daarnaast informeren ze jongeren over hun rechten en hoe ze deze kunnen benutten. Het JAC is te bereiken via zeer diverse kanalen: e-mail, telefoon, chat of via persoonlijk contact. 
  • Stop it Now! biedt ondersteuning aan mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. De organisatie biedt een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning aan. Daarnaast verwijzen ze door naar gepaste hulp en proberen deze stap waar nodig te verkleinen. 
  • Centrum Ethiek in de Sport (ICES) is een kenniscentrum dat zich inzet om beleidsondersteuning te bieden aan diverse spelers in het sportlandschap. Hierbij kan het gaan om sportfederaties alsook clubs. Daarnaast proberen ze het maatschappelijke draagvlak voor thema's op het gebied van ethisch sporten te vergroten. Daarnaast bundelt ICES de meldpunten en hulplijnen over de grenzen van de sportfederaties heen. 

 

Documenten

G570: Gedragscode wedstrijdfunctionarissen
G571: Ethische code wedstrijdfunctionarissen

Gedragscodes:

Gedragscode Bestuurders
Gedragscode Medewerkers
Gedragscode Trainers
Gedragscode Spelers
 

Contactgegevens

Pieter-Jan Caestecker
pieterjan@badmintonvlaanderen.be
+32 (0)498 78 96 83