Update competitie 2020-2021

Competitie

Update competitie 2020-2021

Afgelopen weekend werd er vanuit Badminton Vlaanderen gecommuniceerd omtrent de organisatie en aanpak van competitief badminton in deze onzekere tijden van het COVID-19 virus. Echter, vanuit de provincies volgde parallelle communicatie. Onze mailbox alsook onze sociale media werden dan ook bedolven onder de vele vragen en uiteenlopende meningen over enerzijds de genomen maatregelen en anderzijds welke communicatie nu als correct moest beschouwd worden. Aangezien het onze taak als federatie is om eenduidige communicatie naar onze leden en clubs te verzekeren, sturen wij vandaag een update omtrent de definitieve maatregelen die in overleg met én gedragen door alle provincies zijn.  

Allereerst wensen we vanuit Badminton Vlaanderen ten stelligste te benadrukken dat er voor het uitsturen van vorige maatregelen eerder dit weekend weldegelijk vooraf contact opgenomen was met de provincies. In overleg werd gepolst naar hun feedback, constructieve aanpassingen werden geïmplementeerd, al zou net zoals in onze Belgische politiek alle provincies op 1 lijn krijgen ijdele hoop geweest zijn. Als federatie hebben we hier onze rol als overkoepeld orgaan opgenomen en uit de diverse suggesties de grootste gemene deler als finaal voorstel overgehouden. Na terugkoppeling over deze finale maatregelen naar elke provincie, ook al was dit niet geworden zoals iedereen dit wou, werd de uniforme aanpak en communicatie opgestart. Ook met de collega’s van LFBB werd overlegd en afgesproken om begin oktober slechts te starten met de competitie, toernooien werden reeds in overleg met de organisatoren zowel bij ons als bij LFBB voorlopig geannuleerd tot midden -eind oktober. De organisatie en het bepalen van stijgers/dalers in competitie werd volledig overgelaten aan de LFBB met betrekking tot hun eigen clubs, hier werd dan ook geen consensus gezocht voor alle duidelijkheid.

 

Het vervolg is de meesten onder jullie we bekend ondertussen, een communicatiekluwen aan maatregelen, de hevige reacties, zowel positief als negatief niet uitblijvend. Echter, als federatie staan wij altijd open voor feedback en hebben we dan ook bijkomend overleg met alle provincies samen georganiseerd dit weekend om definitief en constructief duidelijkheid te scheppen en samen op 1 lijn, elk binnen zijn eigen provincie, de competitie te kunnen ondersteunen en opstarten. Hieronder een overzicht van de gemeenschappelijk genomen beslissingen. 

 

Toernooien

De organisatie en verantwoordelijkheid voor toernooien, zowel voor volwassenen als het Yonex master jeugdcircuit, valt onder de bevoegdheid van Badminton Vlaanderen. Hier blijft ons eerder gecommuniceerd standpunt betreffende de opschorting tot ten minste 23 oktober geldig. Midden september zal de haalbaarheid voor toernooien na deze datum geëvalueerd worden. Een protocol voor de organisatie en het verkrijgen van goedkeuring is in de maak. Momenteel achten wij de situatie en evolutie van het COVID-19 virus en de daaruit volgende richtlijnen van Sport Vlaanderen onvoldoende gunstig om een toernooi op een verantwoorde en haalbare wijze voor de organisator en spelers te laten doorgaan. Voor de provinciale jeugdtoernooien adviseren we tevens een opschorting, maar het finale besluit en de organisatie hiervan vallen onder de bevoegdheid van de provincies.

 

Competitie

Organisatie  
In tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd werd, is er besloten op vraag van de provincies voor de provinciale competities een beslissing te maken op basis van de lokale toestand op dit moment. Badminton Vlaanderen staat toe dat de provincies hun competitie opstarten op 1/9 indien zij de situatie positief en speelklaar inschatten. De eerdere beslissing voor 1/10 werd op basis van de niet-uniforme beschikbaarheid van sporthallen en voldoende voorbereidingstijd om speelklaar te zijn, genomen – blessures na een dergelijke lange periode van inactiviteit willen we absoluut vermijden – zodat iedere club, ongeacht de provincie zich kon voorbereiden voor 1/10. In samenspraak met LFBB en in navolging van andere indoor ploegsporten werd dan 1/10 naar voren geschoven. Geruchten omtrent het niet klaar zijn van het nieuwe rankingsysteem of toernooi.nl software alsook de aangepaste reglementen zijn dan ook op niets gebaseerd: voor eind augustus is het nieuwe systeem online en operationeel, inclusief de competitie- en rankingreglementen, dat bevestigen we formeel, dit kan en mag niet als excuus voor uitstel van de competitie gebruikt worden.

 

Concreet betekent dit het volgende: 

 • WVBF, PBO en VVBBC zullen hun competities starten op 1/9. PBL en PBA stellen de start van hun competities uit tot ten minste 1/10 gezien de huidige lokale situatie omtrent COVID-19. 
 • Badminton Vlaanderen stelt de Vlaamse competitie uit tot ten minste 1/10 aangezien niet alle ploegen kunnen starten vanwege de lokale COVID-19 situatie. Als federatie vinden we het bovendien niet verantwoord om spelers uit verschillende provincies met elkaar op dit moment in contact te laten komen.  
 • Een beslissing over de Nationale competitie zal later deze maand vallen, de eerste speeldag staat gepland op 26/9, na overleg binnen KBBF.

 

Verder zal aan elke ploeg, op Vlaams of provinciaal niveau, eenmalig t/m 31/8 de kans geboden worden zich terug te trekken uit de competitie zonder dat sancties opgelegd worden (art 23). Redenen kunnen zijn dat spelers van een ploeg zich niet bereid voelen of het onverantwoord vinden omwille van de huidige situatie in tijden van het COVID-19 virus te spelen, alsook ploegen die bestaan uit spelers met risicoberoepen bijvoorbeeld. Ploegen die zich reeds teruggetrokken hadden, zullen ook niet gesanctioneerd worden. 
 
Tot slot dient benadrukt te worden dat er op elk moment extra maatregelen of verstrengingen kunnen uitgevaardigd worden, zowel lokaal, provinciaal als op niveau van de federatie mocht de situatie van het COVID-19 virus dit vereisen.

 

Rangschikking en stijgers/dalers 
Oorspronkelijk werd geopteerd om niet met stijgers en dalers te werken om spelers hun gezondheid boven competitie te laten primeren en geen druk te voelen om te spelen wanneer ze zich niet fysiek gezond voelen. Er werd ingeschat dat het kunnen spelen primeerde bij het gros van de spelers, en om invloed te vermijden van het lokaal (langdurig) stilleggen van de competitie op een professioneel en eerlijk aanduiden van een stijger/daler, werd voor een seizoen met officieuze stijgers/dalers geopteerd. Echter, op basis van de input van de provincies is duidelijk geworden dat het aanduiden van stijgers en dalers cruciaal blijkt te zijn voor het volwaardige karakter van de competitie en de motivatie van vele spelers. Daarom zullen wel stijgers en dalers aangeduid worden, zowel op provinciaal als Vlaams niveau (de stijgers/dalers uit/naar 1ste liga in de gemengde competitie hangen af van de beslissing van de KBBF voor de nationale competitie.) Voor het bepalen van de rangschikking zal rekening gehouden worden met de effectief gespeelde ontmoetingen zodat het lokaal stilleggen van de competitie een minimaal effect heeft op een eerlijke bepaling van de stijgers en dalers. Een scenario voor deze bepaling is uitgewerkt en zal eind 2020 nogmaals geëvalueerd worden in samenspraak met alle provincies, waarna een communicatie naar alle clubs zal plaatsvinden. Hier zal ook met LFBB in overleg gegaan worden om zo veel als mogelijk uniformiteit na te streven over beide landsdelen heen.

 

Regels omtrent organiseren van competitiewedstrijden (accommodatie) 
De eerder gecommuniceerde regels blijven van kracht. Bevestigd wordt dat de 30 m2 per speler (toeschouwers worden niet in rekening genomen, maar dienen te allen tijde een mondmasker te dragen) de meeste recente norm is voor onze sport, die als dynamische contactsport beschouwd wordt door Sport Vlaanderen. 
 
Bij onbeschikbare sanitaire voorzieningen zoals douches en kleedkamers worden best met de thuisploeg en bezoekers onderling besproken of dit een praktisch probleem vormt, zodat de ontmoeting uitgesteld en verplaatst kan worden indien dit een noodzaak blijkt. Indien nodig zal de provincie meehelpen zoeken naar een oplossing.

 

Wat bij ziekte van een speler? 
Ook hier rekenen we op de verantwoordelijkheid van elke speler en ploeg. Informeer je eigen ploeg en tegenspelers, alsook je club bij een positieve COVID-19 test. Blijf thuis indien je je niet goed voelt, neem geen risico’s. Verwittig indien mogelijk tijdig zodat de geplande ontmoeting verplaatst kan worden. Competitie spelen is leuk en een welgekomen ontspanning in deze periode, maar de gezondheid van onze spelers primeert.

 

Verplaatsen van ontmoetingen 
Hier is de boodschap: flexibele toepassing van de geldende regels uit het reglement c320 ten einde onze clubs zoveel mogelijk ademruimte te geven, maar nog steeds een professionele competitie te kunnen organiseren. (Er wordt steeds verwezen naar de artikels uit de c320 die uitzonderlijk anders toegepast zullen worden).

 • Wijzigingen aan de kalender zijn mogelijk t/m 25/9 (art 26.4).   
 • Er wordt bij het verplaatsen voor 25/9 van ontmoetingen geen verschil gemaakt tussen heen- en terugronde, ook bij overmacht tijdens het seizoen kan dit principe gehanteerd worden (art 20.6.) 
 • De maand mei zal als buffer gebruikt worden om ontmoetingen te verplaatsen door overmacht: er kan competitie in mei gespeeld worden (art 26.5.)  
 • Voor het verplaatsen van ontmoetingen uit de gemengde- en heren/damescompetitie dient geen onderscheid tussen even en oneven weken gemaakt te worden (art 26.6.)  
 • PBA en PBL: De ontmoetingen die voor 1/10 gespeeld dienden te worden, dienen in eerste instantie verplaatst te worden. Indien dit niet mogelijk is, zullen ze geschrapt worden. 
 • Indien een club geen toegang heeft tot de beschikbaarheden van de sportzaal voor komend seizoen voor 25/9, dan wordt best contact opgenomen met de provincie zodat ontmoetingen verplaatst kunnen worden of een alternatief gezocht kan worden.  
 • Overbezetting van de sporthal geldt als overmacht en ontmoetingen dienen in deze situatie verplaatst te worden. De voorgeschreven beschikbare oppervlakte per speler dient als maatstaf strikt gehanteerd te worden. De organiserende instantie (BV of provincie) kan ingrijpen en de ontmoeting annuleren indien dit niet nageleefd dreigt te kunnen worden.  
 • Ontmoetingen die door overmacht niet gespeeld kunnen worden op de voorziene datum en niet verplaatst kunnen worden wegens het ontbreken van een gepaste alternatieve datum dienen op het einde van het seizoen als niet-gespeeld beschouwd te worden.  
 • Verplaatsingen door overmacht tijdens het seizoen zijn mogelijk in onderling overleg met de tegenstander, minimum twee weken op voorhand. De nieuwe datum mag niet binnen de twee weken liggen van de datum waarop de verplaatsing wordt aangevraagd. Dit heeft betrekking op verplichtingen opgelegd door het Vlaams Doping Tribunaal.   
 • Onbeschikbaarheid van een sporthal door COVID-19 of het vaststellen van een COVID-19 besmetting in een ploeg kan als overmacht beschouwd worden (art 27.) 

 
Buiten deze uitzonderingen zijn de competitiereglementen op normale wijze van kracht. 

 

Competitieontmoeting 
De eerder gecommuniceerde adviezen blijven van kracht. Hou afstand naast het veld, draag een mondmasker, beperk het contact met de tegenpartij en vermijd publiek. Carpoolen naar een ontmoeting wordt nog steeds bevorderd, maar probeer dit zo veel als mogelijk per (familiale of sociale) bubbel te organiseren. Het gebruikelijke socializen met de tegenpartij na een ontmoeting bij een drankje en hapje wordt ten stelligste afgeraden gezien de federale maatregelen omtrent social distancing en de persoonlijke bubbels naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen nageleefd worden.

 

Contact

Een hele reeks veranderingen blijken zich op te werpen in vergelijking met onze vorige communicatie. Echter de basisboodschap van Badminton Vlaanderen en de provincies blijft dezelfde: de gezondheid primeert, en laten we hier allen samen met de nodige dosis verantwoordelijkheid aan bijdragen. We bieden de vrijheid aan de provincies om te starten indien ze dit wensen, op vraag van henzelf, maar onderstrepen dat elke club, ploeg of speler die zich niet kan vinden in een opstart op dit moment hiertoe het recht heeft. Wij raden dan ook aan om contact op te nemen met jullie provincie indien dit het geval is, zodat het proces tot uitstellen en verplaatsen van ontmoetingen opgestart kan worden. Badminton Vlaanderen engageert zich om in dit proces te helpen of als bemiddelaar op te treden indien geen oplossing kan gevonden worden. 
 
Aarzel niet om jullie provincie te contacteren bij vragen over de provinciale organisatie en ondersteuning van de competities. Wij zijn als federatie nog steeds bereikbaar voor algemene vragen of vragen met betrekking tot de Vlaamse competitie via: info@badmintonvlaanderen.be
 
We hopen op jullie begrip omtrent deze bijgestuurde maatregelen en hopen dat verdere communicatie eenduidig zal verlopen om volledige duidelijkheid voor jullie te verzekeren voor het verdere verloop van het seizoen.  
 
Tot slot wensen we jullie een goede opstart van de competitie toe, plezier op het veld, geduld voor de provincies die nog niet kunnen starten in de hoop op snel beterschap. En vooral: keep safe! 

« Terug