Waar strijken we binnenkort neer?

Airbadminton

Waar strijken we binnenkort neer?

Vanaf volgende week toeren we rond in Vlaanderen met de Airbadmintoncampagne "Het Veld". 

 

Wat is "Het Veld"?

 

"Het Veld" is een campagne waarbij we in elke Vlaamse provincie op een specifieke plek neerstrijken met een Airbadminton terrein.

 

 

Op welke plekken strijken we met Airbadminton binnenkort neer?

 

De precieze locatie wordt nu nog niet gecommuniceerd. Naarmate de datum dichterbij komt (zie verder), worden foto's van de locatie, tips en het voorwerp dat je dient mee te brengen via social media gedeeld. 

Herken je de locatie en kom je als eerste toe met het juiste voorwerp op ons Airbadminton plek, dan win je een leuke prijs.

 

Naast het geschenk mag je meteen een wedstrijdje Airbadminton spelen en wordt je kort geïnterviewd voor de camera.

 

"Het Veld" vindt steeds plaats op een woensdag tussen 18u30 en 20u00.

Blijf op de hoogte en vind ons!

  • woensdag 5 april - provincie Antwerpen
  • woensdag 12 april - provincie Vlaams-Brabant
  • woensdag 19 april - provincie Limburg
  • woensdag 26 april - provincie Oost-Vlaanderen
  • woensdag 3 mei - provincie West-Vlaanderen
 

Volg ons via Facebook en Instagram.

 

Hartelijk dank aan alle partners, de provincies en locaties! 

 

 

In de pers

Het Laatste Nieuws

Het Belang van Limburg

C-MINE

 

 

Wedstrijdreglement "Het Veld" editie 2023

 

Omschrijving 

De Vlaamse sportfederatie Badminton Vlaanderen vzw met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg 169/1 en met ondernemingsnummer BE0418.769.190 (hierna: “Badminton Vlaanderen”) organiseert de wedstrijd ‘Het Veld’. 

 

Periode 

De wedstrijd ‘Het Veld’ zal per Vlaamse provincie een editie kennen. De edities worden ingepland op weekdagen tussen 18u30 en 20u en dit in de periode van 5 april 2023 tot en met 3 mei 2023.  

Indien de gewenste locatie op een specifieke datum niet beschikbaar is, kan er van de voorziene datum afgeweken worden. Eventuele wijzigingen worden tijdig via de sociale media van Badminton Vlaanderen gecommuniceerd. 

 

Wie kan deelnemen? 

Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd met uitzondering van: 

  • personeelsleden en medewerkers van Badminton Vlaanderen en hun gezinsleden; 
  • externe medewerkers (bv. sponsors, partners van de locatie) aan de productie van ‘Het Veld’ en hun gezinsleden. 

 

Minderjarigen mogen mits toestemming van een ouder (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) deelnemen. Badminton Vlaanderen houdt zich evenwel het recht voor om een geschreven bevestiging te vragen van de verkregen toestemming of om dit op andere manieren na te gaan evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet binnen een door Badminton Vlaanderen opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan bezorgen. 

 

Verloop 

Badminton Vlaanderen kondigt via sociale media één week op voorhand aan in welke stad ze zich zullen bevinden. De dag voor de wedstrijd wordt de specifieke locatie, die gratis toegankelijk is voor het publiek, onthult aan de hand van een foto of een video op sociale media. Een halfuur op voorhand wordt bekend gemaakt welk voorwerp deelnemers moeten meebrengen naar de locatie om te kunnen winnen. 

Wie de locatie herkent en als eerste op het airbadminton veld met het correcte voorwerp toekomt, wint een prijs van Badminton Vlaanderen.  

Als twee of meer kandidaten gelijktijdig op het veld staan en er is bijgevolg een ex-aequo, zal de medewerker van Badminton Vlaanderen een schiftingsvraag stellen. De kandidaat die het antwoord geeft het dichtste bij het juiste antwoord, wint de prijs. Als er binnen twee uur na het bekendmaken van het specifieke voorwerp voor de editie van die dag niemand de plaats gevonden heeft, dan is er die dag geen winnaar. De prijs wordt in dat geval niet uitgereikt. 

 

Prijs 

De gewonnen prijs wordt ter plaatse overhandigd aan de winnaar.  

De gewonnen prijs is niet overdraagbaar noch inwisselbaar in geld of enigerlei andere wijze. 

 

Aansprakelijkheid van Badminton Vlaanderen 

Badminton Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan de wedstrijd, tenzij er sprake is van grove fout of opzet in hoofde van de organisator. 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (bv. bij de communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Badminton Vlaanderen. 

Indien Badminton Vlaanderen genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Badminton Vlaanderen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel doet geen afbreuk aan de wettelijke aansprakelijkheid van Badminton Vlaanderen voor haar opzettelijke daad of zware fout of die van haar aangestelden of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd. 

 

Verwerking van persoonsgegevens 

Tijdens de wedstrijd ‘Het Veld’ is het toegestaan om tv-opnames, geluidsopnames en foto’s te maken. Deelname aan de wedstrijd betekent dat hiervoor geen bijkomende goedkeuring aan de betrokken deelnemers gevraagd moet worden. Deze tv-opnames, geluidsopnames of foto’s kunnen verspreid worden door de houder van de uitzend-of publicatierechten en mogen gebruikt worden voor live of opgenomen tv-programma’s, internet, web casting, radio, film, verspreiding via de pers en andere gelijkaardige media.  

 

Badminton Vlaanderen en elke betrokken fotograaf hebben het recht elke foto of andere gelijkaardige beelden, die van deelnemers werden gemaakt tijdens de wedstrijd, te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. 

 

Algemene bepalingen 

De organisatoren houden toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is. 

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails, sociale media en/of telefoongesprekken). 

Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties vanwege de organisatoren in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. 

Badminton Vlaanderen behoudt zich te allen tijde het recht voor, indien omstandigheden dit vereisen of omwille van programmatorische, technische of organisatorische redenen om, deze actie uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of aan de spelformule te sleutelen, zonder dat Badminton Vlaanderen hiervoor op welke wijze dan ook aansprakelijk kan worden gesteld. 

Druk-, spel-, zet-, of andere fouten alsook technische (communicatie)problemen kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatoren. 

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. 

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten. 

Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan alle verkeersreglementen. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

Door zijn of haar deelname aan de wedstrijd verbindt de deelnemer zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit reglement, erkent hij/zij elke beslissing die de organisatoren zich genoopt zien te treffen en stemt hij/zij ermee in dat hij/zij gefilmd wordt en dat de aldus gemaakte opnamen worden uitgezonden waarbij verslag over hem/haar wordt uitgebracht waarbij zijn/haar identiteit wordt publiek gemaakt. 

 

Dit reglement is enkel van toepassing op de wedstrijd ‘Het Veld’ van 5 april 2023 tot en met 3 mei 2023. 

« Terug